Vedtægter for Sydsjællands Ørredfond

1) Fondens navn er Sydsjællands Ørredfond med binavn Sydsjællands Ørred- og Fiskeplejefond. Fondens adresse er formandens.

2) Fondens formål er at skabe og virke for en arts- og individrig fiskefauna - ved vandpleje og udsætninger - i de Sydsjællandske vandområder til gavn og glæde for områdets lyst- og sportsfiskere samt øvrige borgere.

3) Fondens formue skal være minimum kr. 50.000.
Anbringelse af formuen i værdipapirer skal ske efter beslutning i Fondsledelsen.
Ved salg af værdipapirer kræves formand og kasserens underskrift.

4) Fonden ledes af repræsentanter fra de tilsluttede lyst- og sportsfiskerforeninger.
Fondens politik fastlægges af fondsledelsen.
Formanden tegner fonden mellem bestyrelsesmøderne.
Hver forening har 2 stemmer i bestyrelsen som fordeles på de fremmødte repræsentanter.
Hver forening kan vælge to repræsentanter til bestyrelsen.

5) Fondsbestyrelsen opstiller kandidater til valgene til næste konstitueringsmøde på mødet mellem 15. februar og 15 marts.
På samme møde fastsættes dato for konstitueringsmødet i maj måned.
Stemmeberettigede foreninger kan opstille andre kandidater skriftligt til formanden senest 10. april.

6) Fondsledelsen vælger i maj måned formand, kasserer og sekretær, således at formand og sekretær vælges på lige årstal og kasserer og næstformand på ulige årstal.
Der vælges 2 revisorer fra de tilknyttede foreninger eller enkeltmedlemmer eller 1 registreret eller statsautoriseret revisor. Revisorerne må ikke sidde i fondsbestyrelsen.
Alle valg skal være skriftlige, hvis der er mere end én kandidat.
Afgår valgte tillidsfolk i valgperioden foretages fornyet konstituering på førstkommende møde.
På mødet vedtages kontingenter for næste år.
Alle beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal.

7) Formanden indkalder til fondsmøde pr. brev eller pr. e-mail minimum tre gange om året.
To medlemsforeninger kan begære ekstraordinært fondsmøde. Indkaldelsen udsendes af formanden med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden.
Til majmødet indkaldes til fondsmøde med valg i h. t. Vedtægterne.
Dagsordenen skal minimum indeholde følgende:
1. Meddelser ved formanden
2. Godkendelse af referat fra forrige møde
3. Driftsregnskab og medlemssituationen ved kassereren
4. Eventuelt
Referat føres ved alle møder og godkendes på efterfølgende møde.

8) Årsregnskabet, underskrevet af revisor og kasserer udsendes sammen med indkaldelsen til konstitueringsmødet i maj måned til fondsbestyrelsen, hvis medlemmer er ansvarlig for at videreformidle det til deres forening.

9) Kontingentopkrævningen til foreningerne udsendes for indeværende år senest 1. februar til foreningerne.
Såfremt kontingentet ikke er betalt inden 1. april, mister foreningens bestyrelsesmedlemmer stemmeretten.
Ny foreninger kan optages i fonden på et bestyrelsesmøde.

10) Fondens vedtægter kan kun ændres, hvis 3/5 af de mulige stemmeberettigede fra tilsluttede foreninger stemmer for.
Vedtægtsændringer vedtages på to på hinanden følgende fondsmøder.

11) Ved opløsning af fonden skal fondens midler gå til opfyldelse af fondens formål i fondens geografiske område efter beslutning i bestyrelsen.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på fondsmødet den 25. februar 2021. 

Nyheder om os finder du på Facebook

Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang